ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ
ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕ
ಮೊದಲ ಮಹಡಿ, ಶ್ರೀರಾಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್,
ಮಹಾಕಾಳಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ, ದೇರೆಬೈಲ್ ಕೊಂಚಾಡಿ,
ಮಂಗಳೂರು -8
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 7090946914, 7892579286
ಇಮೇಲ್ : info.reporterkarnataka@gmail.com